Analogni

CCTV (Closed Circuit Television) Video Nadzor je sustav privatnog video nadzora kojemu je maksimalna funkcionalnost nadzor ograničenog broja zona interesa. Upotreba ovakvog konvencionalnog sustava danas je primjerena za nadzor većih javnih institucija sa kompleksno postavljenim zonama objekta gdje se snimanje vrši na lokalni DVR (Digital Video Recorder) odnosno snimač koji ujedno vrši i prikaz video signala na monitor. Snimač sa ugrađenim LAN adapterom omogućava ovlaštenim osobama da preko interneta sa udaljene lokacije (remote view) mogu imati uvid preko računala ili mobitela.